Logowanie

Nie masz loginu? Utwórz konto
Nie pamiętasz hasła?
Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy

Platforma jest narzędziem internetowym wspomagającym realizację projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wałczu” realizowanym realizowanym przez Gminę Miejską Wałcz w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Wałczu na podstawie umowy nr UDA-POKL.07.02.02-32-011/12-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2.Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013). Jest to miejsce komunikacji, w którym spotykają się partnerzy: administracja samorządowa, biznes lokalny i podmioty ekonomii społecznej.

Przede wszystkim jest pomocna w rozwijaniu współpracy i budowaniu zaufania między administracją lokalną, biznesem a podmiotami ekonomii społecznej.

  • • promocję własnej organizacji, dzięki możliwości umieszczenia jej w bazie danych i prezentacji swojej oferty (produktów/usług);
  • • promocję całego sektora przedsiębiorczości społecznej w regionie;
  • • dostęp do bazy sprzętu, nieodpłatnie przekazywanego organizacjom;
  • • dostęp do aktualnego zapotrzebowania;
  • • ułatwienie w pozyskiwaniu zleceń.
Projekt "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wałczu" jest realizowany w ramach poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie ekonomii społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.